::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [ контакти ]

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ "ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ" АД И НЕГОВИТЕ АБОНАТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на"ИНТЕРНЕТ България" АД с абонатите и потребителите на обществена далекосъобщителна мрежа на "ИНТЕРНЕТ България" АД за предаване на данни и предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България, наричана по-долу "мрежата".

2.Обществена далекосъобщителна мрежа на "ИНТЕРНЕТ България" АД за предаване на данни и предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги е мрежа за осигуряване на TCP/IP базирани услуги, състоящи се в осигуряване на комутируема връзка между световната мрежа ИНТЕРНЕТ и точка за достъп на Абоната, както и транспортиране на IP пакети с информация между външни и вътрешни на "ИНТЕРНЕТ България"АД ресурси и точката за достъп на Абоната.

3.Абонат на мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо лице, юридическо лице или институция, осъществяваща дейност на територията на страната по силата на международно споразумение, по което Република България е страна, сключило договор с "ИНТЕРНЕТ България" АД за осигуряване достъп до мрежата и предоставяне на далекосъобщителни услуги.

4.Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което използва мрежата, като може да включва и абонат.

5. С договор, сключен с един абонат, могат да се предоставят повече от едно право на достъп до мрежата.

6. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за "ИНТЕРНЕТ България"АД и за абонатите и потребителите на мрежата. Абонатите удостоверяват това с подписа си под договора за услуги. Потребителите на мрежата се считат уведомени за същите от датата на публикуването им.

 

II. ДОГОВОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА АБОНАТИТЕ (ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ)

7. "ИНТЕРНЕТ България" АД сключва с лицата, желаещи да ползват услугите, предоставяни от мрежата на "ИНТЕРНЕТ България" АД, писмен договор за осигуряване достъп до мрежата и предоставяне на услуги. При сключване на договора лицата се идентифицират с:

7.1. За физически лица - валиден български документ за самоличност с вписан постоянен адрес на лицето на територията на РБългария /за чужди граждани, продължително пребиваващи в страната - с вписан настоящ адрес/.

7.2. За юридически лица и еднолични търговци- съдебно решение за регистрация и съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата -със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му, /съответно акт на компетентен орган за създаването му, когато ЮЛ не е търговско дружество/, удостоверение за данъчна регистрация и за регистрация по БУЛСТАТ.

8. При сключване на договора "ИНТЕРНЕТ България" АД може да изисква и/или други документи от насрещната страна при необходимост.

9. Чрез включването в мрежата "ИНТЕРНЕТ България" АД осигурява услугите,описани в договора и приложенията към него.

10. Абонатът няма право да прехвърля абонамента си, произтичащ от договора за услуги на трети лица без изрично писмено съгласие на "ИНТЕРНЕТ България" АД.

101. В случай че абонатът предостави за ползване на друго лице-потребител на мрежата, регистриран на негово име достъп до мрежата, по сключен договор за услуги с "ИНТЕРНЕТ България" АД, абонатът остава титуляр на правата и задълженията, произтичащи от договора за услуги.

112. "ИНТЕРНЕТ България" АД има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от тяхно имеимето и за сметка на "ИНТЕРНЕТ България" АД догдоговори за услуги с лицата, желаещи да станат абонати на мрежата, както и да събират плащания от абонатите по договорите за услуги от тяхно имеимето на "ИНТЕРНЕТ България" АД . Правата и задълженията на упълномущенитеупълномощените лица се определят в допълнителен договор. Упълномощените лица извършват дейностите, съгласно сключения с "ИНТЕРНЕТ България"АД договор , като се легитимират пред абонатите и лицата, желаещи да станат абонати със съответно издаден от "ИНТЕРНЕТ България" АД документ за упълномощаване.

123. "ИНТЕРНЕТ България"АД има право да откаже сключването на договор за услуги, свързване на абонат към мрежата, или възстановяване на спрян достъп на абонат до мрежата, когато лицето, което е поискало това:

12.1 не представя изисканите от "ИНТЕРНЕТ България" АД документи за сключване на договор за услуги;

12.2 има просрочени задължения или други нарушения по същияили друг договор, сключен с "ИНТЕРНЕТ България" АД;

13.3 не е внесло изисканата от "ИНТЕРНЕТ България" АД при условията на т.14 от настоящите Общи условия гаранционна сума;

12.34 е използвало или е допускало да бъдат използвани далекосъобщителни устройства или далекосъобщителни услуги за незаконни цели;

12.45 е получило или е направило опит да получи от "ИНТЕРНЕТ България" АД далекосъобщителни услуги или устройства чрез незаконни средства;

14. При сключване на Договор за упълномощаване съгл.т.12 от настоящия договор "ИНТЕРНЕТ България"АД има право да изисква от другата страна представяне на банкова гаранция или внасяне в "ИНТЕРНЕТ България" АД на гаранционна сума.

15. Лихви върху гаранционните суми не се начисляват.

16. "ИНТЕРНЕТ България"АД има право да използва изцяло или отчасти гаранционната сума за удовлетворяване на свои изискуеми вземания към абоната, заедно с лихви за забава по неплатени сметки. При прекратяване на договора неизползваната част от гаранционната сума подлежи на връщане.

137. "ИНТЕРНЕТ България" АД може с допълнително писмено споразумение с втора страна да постигне съгласие за различни условия на предоставяне на телекомуникационни услуги, освен тези, свързани с цени на услугите и срокове на плащане.

 

III. УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ "ИНТЕРНЕТ България" АД

148. Услуги, предоставяни на абоната:

148.1. "ИНТЕРНЕТ България" АД предоставя на абоната TCP/IP базирани услуги, състоящи се в осигуряване на комутируема връзка между световната мрежа ИНТЕРНЕТ и точката за достъп на Абоната и транспортиране на IP пакети с информация между външни и вътрешни на "ИНТЕРНЕТ България" АД ресурси и точката за достъп на Абоната съгласно технологичните възможности на мрежата.

148.2 справочни услуги - свързани с предоставяне на информация за далекосъобщителните услуги, предлагани от "ИНТЕРНЕТ България" АД;

148.3 Обхватът на услугите може да се разширява, като "ИНТЕРНЕТ България" АД своевременно ще уведомява абонатите за това.

184.4 Протоколите, по които функционира мрежата - всички протоколи базирани на TCP/IP.

184.5 Видът на абонатния интерфейс : RS 232, ISDN BRI, Е1, R2D , ISDN PRI.

159. За обслужване от мрежата абонатът трябва :

15.1 да притежава валидно име и парола за достъп, регистрирани в базата данни на мрежата.

15.2 да ползва изправен телефонен пост

15.3 да включва стандартизирани и изправни телекомуникационни средства- модем, терминален адаптер и други, отговарящи на т.148.5 от настоящите Общи условия.

15.4 да настрои своето крайно устройство за изграждане на комутируема връзка по PPP, съгласно указанията на съответния производител и спазва процедурата за включване към мрежата, указана от съответния производител на системния софтуер

16. "ИНТЕРНЕТ България" АД активира услугата до 48 часа след извършване на плащането съгласно . чл.21.1 и чл.21.2.1 от настоящите Общи условия.

2017. Абонамент и право на достъп до мрежата.

2017.1. Абонаментът осигурява на абоната достъп до избрания пакет от услуги, съгласно сключения договор за услуги, в зоната на обслужване на мрежата.

2017.2. Абонат на мрежата, при наличие на съответен абонамент и на споразумение между "ИНТЕРНЕТ България" АД и друг телекомуникационен оператор, може да бъде обслужван от мрежата на другия оператор.

2017.3. Абонаментът включва предоставяне на един или повече достъпа до мрежата под формата на "име" и "парола" за достъп, които позволяват на абоната да ползва пакета от услуги, за който е абониран.

2017.4. "Име за достъп" по желание може да бъде предоставен по искане на абонат срещу заплащане на цена, посочена в Ценоразписа на "ИНТЕРНЕТ България" АД и в случай, че исканото име е свободно и технологично достъпно.

2017.5. Паролата за достъп може да бъдат променяна от абоната без предварително известяване на "ИНТЕРНЕТ България"АД.

2118. Предимства за инвалиди:

2118.1. "ИНТЕРНЕТ България" АД осигурява с предимство достъпа до мрежата на инвалиди с трайно намалена или загубена работоспособност над 71%.

2118.2. "ИНТЕРНЕТ България" АД предоставя на инвалиди, посочени в т. 2118.1, възможност за безплатен достъп и престой в мрежата до 20 часа/ месец.

 

IV. ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

1922.Цените на далекосъобщителните услуги се определят и регулират, съгласно Раздел първи от глава единадесета от Закона за далекосъобщенията.

2320. "ИНТЕРНЕТ България" АД осигурява равнопоставеност на потребителите при определяне на цените.

221.Структура на цените:

221.1. Цена за свързване към мрежата - осигурява достъпа на абоната до мрежата и се заплаща еднократно до 3 дни след сключване на договора за услуги.

221.2. Месечна абонаментна такса - предплаща се от абонатите на мрежата ежемесечно по Ценоразпис на "ИНТЕРНЕТ България" АД съобразно избрания пакет услуги.

21.2.1 Месечната абонаментна такса за първия период е дължима до 3 дни след подписване на договора съгл. чл.7 от Общите условия.

21.2.2 Месечната абонаментна такса за следващия период се дължи най-късно един ден преди да изтече предходния период.

212.2.13. Предплатената месечна такса не подлежи на възстановяване.

212.2.24. Месечна такса за ползване на допълнителни услуги-предплаща се от абонатите, когато такава е предвидена за съответната услуга в Ценоразписа на "ИНТЕРНЕТ България" АД.

2221.3. Цени на услугите.

212.3.1 Всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащия ценоразпис на "ИНТЕРНЕТ България"АД.

223. "ИНТЕРНЕТ България" АД си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги. Промяната на цените влиза в сила след публикацията им в един всекидневник.

234. "ИНТЕРНЕТ България" АД има право да предлага намаление на цената или отстъпки при едновременно или свързано закупуване на пакети от услуга/и/, стока/и/ и устройство/а или на две или повече услуги.

25. Заплащане на услугите

246.1. Плащане на услугите

24.1 Начинът на плащане на услугите се избира от абоната

24.2 Плащането се извършва 6.2поПлащането може да бъде извършено един от следните начини:

(а) брой;

(б) по банков път;

(в) незабавно инкасо;

(г)други.

24.36.3. При плащане по безкасов начин, плащането се счита за извършено на датата на заверяване на сметката на "ИНТЕРНЕТ България" АД.

26.4.4.4 Заплащането на услугите се извършва въз основа на фактура, която се издава на името на абоната. Не получаването на фактурата не освобождава абонатите от задължението им за плащане на дължимите суми.

26.64.5. Фактурата може да бъде оспорена в шестмесечен срок след датата на издаване на фактурата. Оспорването не освобождава абоната от задължението за плащане на дължимите суми.

257. Санкции при неуредени плащания:

257.1. В случай на частично или цялостно не плащане на указаната във фактурата сума в срока за плащане, абонатът дължи законната лихва за всеки ден закъснение.

257.2. В случай че не плащането на сумите продължи повече от 7 дни след изтичане срока за плащане, "ИНТЕРНЕТ България" АД има право да преустанови достъпа на абоната до мрежата или да прекрати договора за услуги.

 

V. ПРАВА НА АБОНАТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ

268. Абонатът/Потребителят има право да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за услуги.

2729. Абонатът може с писмена молба да изиска от "ИНТЕРНЕТ България" АД може да неда предоставя на трети лица информация, отнасяща се до лични данни на абонатите и предназначена за адресирана реклама, телефонни продажби и друг вид пряк маркетинг, както и за услуги с намиране на адрес или изследвания на пазара или потребителското мнение, само след изрично писмено съгласие на абоната. предоставя информация, отнасяща се до него и предназначена за адресирана реклама, телефонни продажби или друг вид пряк маркетинг, както и за услуги с намиране на адрес или за изследвания на пазара или потребителското мнение.

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ

280. Абонатът/Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и договора за услуги.

291. Ползваните от абоната и/или потребителя крайни устройства трябва да бъдат от тип, одобрен от компетентни държавни органи. Ако абонатът /потребителят виновно използва в мрежата неизправни крайни устройства или такива, чиито тип не е одобрен от крс Комисията за регулиране на съобщенията, и причинява смущения в действието на мрежата, той отговаря за щетите, причинени на "ИНТЕРНЕТ България" АД и на трети лица.

302. Абонатът е длъжен да заплаща всички услуги, свързани с ползването на мрежата съгласно договора за услуги.

313. Абонатът/Потребителят не трябва да извършва или да допуска други лица да извършват от неговия достъп злоумишлени действия

324. При загуба или кражба на име и парола за достъп абонатът, независимо от местонахождението си, е длъжен незабавно да уведоми "ИНТЕРНЕТ България" АД устно, с оглед спиране на достъпа му до мрежата.

 

VII. ПРАВА НА "ИНТЕРНЕТ България" АД

335. "ИНТЕРНЕТ България" АД има право да променя името и паролата на абоната при структурни промени в мрежата.

"ИНТЕРНЕТ България" АД следва да уведомява абоната за това предварително - с 30-дневно предизвестие.

346. "ИНТЕРНЕТ България" АД има право да прави изменения в технологията или структурата на мрежата и да разширява обхвата на предоставяните услуги.

365. Ако използваните от абоната комуникационни средства не позволяват пълноценно ползване на новите услуги, замяната им с нови е за сметка на абоната.

366 Промяната в таксуването на абонатите от други далекосъобщителни оператори при достъпа им до мрежата в следствие на промени в технологията и структурата на мрежата е за тяхна сметка.

"ИНТЕРНЕТ България" АД не отговаря за промените в таксуването на абонатите от страна на други далекосъобщителни оператори при достъпа им до мрежата на "ИНТЕРНЕТ България"АД, независимо от какво са предизвикани тези промени.

37. Измененията в технологията или структурата на мрежата се извършват по начин, който осигурява пълноценно ползване на услугите от наличните абонати.

387. За целите на изграждането или поддържането на мрежата "ИНТЕРНЕТ България" АД има право временно, за възможно най-кратък срок, да изключва връзката на абонат с мрежата.

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "ИНТЕРНЕТ България" АД:

39.При изграждане, поддържане и използване на мрежата "ИНТЕРНЕТ България" АД се задължава да използва само технически изправни далекосъобщителни устройства за връзка с потребителите, на които е оценено съответствието и които са маркирани по реда и условията, определени в Наредба #5от 24.01.2000(обн.в ДВ бр.9 от 2000)

40."ИНТЕРНЕТ България"АД се задължава да изгражда,поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, проверяващите и населението, в съответствие с действащите в Република България нормативни актове.

41.38. "ИНТЕРНЕТ България" АД се задлъжава да осигурява качествени далекосъобщителни услуги, включително информационни услуги (справки) 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата, в зоните на обслужване на мрежата, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства.

42.39. "ИНТЕРНЕТ България" АД е длъжен да изгради и поддържа мрежата си при спазване на техническите изисквания съгласно действащото законодателство и по такъв начин, че при нормална експлоатация да съществува 90 на сто вероятност за успешно осъществяване на достъп до мрежата в район с покритие , а процентът на неуспешни опити , дължащи се на претоварване или повреди на мрежата, освен в случаите, когато това е вследствие на дейността на други далекосъобщителни оператори, предоставящи услуги на "ИНТЕРНЕТ България"АД, да не надвишава 5 на сто.

430. "ИНТЕРНЕТ България" АД е длъжен да осигурява тайната на далекосъобщенията.

441. "ИНТЕРНЕТ България" АД се задължава да не предоставя технологичната информация, свързана със защитата на абоната и данните в мрежата, освен ако това се изисква от закон.

452. "ИНТЕРНЕТ България" АД не носи отговорност за съдържанието на обменяната от абонатите информация в мрежата.

46."ИНТЕРНЕТ България" АД носи отговорност за качеството на далекосъобщителните услуги, предоставяни чрез лицензираната й мрежа. "ИНТЕРНЕТ България" АД урежда в договорите за взаимно свързване взаимоотношенията си по качеството на преноса с операторите на обществени далекосъобщителни мрежи, с които лицензираната й мрежа е свързана.

473. При изградена връзка, преминаваща през няколко далекосъобщителни мрежи, "ИНТЕРНЕТ България" АД не носи отговорност за влошеното качество на услугите, дължащо се на несъвършенство или повреди в другите мрежи.

484. "ИНТЕРНЕТ България" АД е длъжен да отстранява възможно най-бързо повредите в мрежата.

495. В случай на планирано прекъсване на обслужването по технически причини, "ИНТЕРНЕТ България" АД е длъжен да информира 24 часа предварително абонатите в засегнатия район по електронната поща или чрез съобщение публикувано на интернет адрес: www.internet-bg.net за ден/час и продължителност на планираното прекъсване .В случай, че ремонтът налага достъп до помещение на потребителя, "ИНТЕРНЕТ България"АД се задължава да го уведоми 24 часа предварително по телефон или по електронната поща.. по начин, който е максимално достъпен.

46. В случай на прекъсване на обслужването от мрежата за повече от 24 часа, "ИНТЕРНЕТ България" АД се задължава да намали с 1/30 месечната абонаментна такса за всеки 24-часов период, отчетен от момента на прекъсване до възстановяването на обслужването.

5047. В случай на необходимост, свързана с националната сигурност, отбраната на страната или при извънредни обстоятелства, "ИНТЕРНЕТ България" АД е длъжен:

5047.1 да предоставя възможност и да съдейства на компетентните органи за осъществяване на далекосъобщения чрез мрежата;

5047.2 да изпълнява изискванията на компетентните органи за ограничаване използването на мрежата в определено време;

5048.3 да предоставя безплатно достъп до мрежата си на компетентните органи за съобщения и повиквания в случай на извънредни обстоятелства;

5149."ИНТЕРНЕТ България" АД обявява номера от мрежата си, на които абонатите могат да се обаждат в случай на възникнали повреди, при оплаквания или въпроси.

 

IX "ОТГОВОРНОСТ НА "ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ" АД. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБЕЩЕТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

52. При виновно неизпълнение на задълженията си "ИНТЕРНЕТ България" АД отговаря пред абонатите както следва:

52.1 При забава на включването в мрежата, съгласно чл. 16 от настоящите Общи условия, която не е по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ "ИНТЕРНЕТ България" АД дължи неустойка в размер на 1% от платената такса съгласно Глава IV. от настоящите Общи условия.

52.2 Потребителят може да изиска тази неустойка най-късно до 60 дни от забавата по точка 52.1 с жалба, представена пред ОПЕРАТОРА.

52.3 Неустойката се изплаща в срок до един месец от депозирането на жалбата на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Заплащането може да се извърши чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на услуги за следващ период.

52.4 В случай на прекъсване на обслужването от мрежата за повече от 24 часа, "ИНТЕРНЕТ България" АД се задължава да намали с 1/30 месечната абонаментна такса за всеки 24-часов период, отчетен от момента на прекъсване до възстановяването на обслужването.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ

503. Действието на договора за услуги може да бъде прекратено едностранно от страна на абоната със седемдневно писмено 30 /тридесет/ дневно предизвестие до "ИНТЕРНЕТ България" АД, след заплащане на всички дължими суми.

514. "ИНТЕРНЕТ България" АД има право едностранно да прекрати Договора за услуги в следните случаи:

524.1. При не плащане на дължимите суми повече от 7 дни след изтичане срока за плащане, както и при наличие на просрочени задължения или нарушения по друг договор, сключен с "ИНТЕРНЕТ България"АД

52.2. При не внасяне на изисканата при условията на т.14 от настоящите Общи условия гаранционна сума.

524.23. Когато абонатът използва технически средства за ползването на мрежата, които не отговарят на посочените в настоящите Общи условия изисквания или е използвал или допускал да бъдат използвани далекосъобщителни устройства или далекосъобщителни услуги за незаконни цели.

542.34. Когато абонатът е получил или е направил опит да получи от "ИНТЕРНЕТ България" АД далекосъобщителни услуги или устройства чрез незаконни средства.

524.54 При системно нарушение на настоящите Общи условия отстрана на абоната, въпреки отправеното му от "ИНТЕРНЕТ България"АД писмено предупреждение.

 

XI ПРЕДПЛАТЕН ПАКЕТ УСЛУГИ

553. "ИНТЕРНЕТ България" АД предоставя възможност за достъп до мрежата и ползване на услугите, предлагани от нея и чрез закупуване на предплатен пакет от услуги.

564. Конкретният обем на услугите, предоставяни на потребителите, закупили предплатен пакет се определя съгласно технологичните възможности на мрежата за този вид достъп до нея, посочени в предоставенитe на потребителите при закупуване на пакета услуги инструкции регламентиращи реда и начина за използването му.

575. Цената на предплатения пакет се заплаща от Потребителя при закупуването му, съгласно ценоразпис на "ИНТЕРНЕТ България" АД.

586. Потребител, закупил предплатен пакет може да стане абонат на "ИНТЕРНЕТ България" АД по реда, посочен в гл. II от настоящите Общи условия.

 

ХII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И МОЛБИ

597. Адресираните до "ИНТЕРНЕТ България" АД предложения, жалби и молби заведени с входящ номер в деловодството се разглеждат и решават от "ИНТЕРНЕТ България" АД не по-късно от един месец от получаването им, като жалбоподателят се информира писмено за резултата.

6058. Подаването на жалба, свързана с оспорване на дължими суми, не освобождава абоната от задължението му да заплати цялата сума съгласно издадената фактура. В случай на удовлетворяване на жалбата, оспорваната сума се връща на абоната, заедно със законната лихва.

5961. При спазване на действащите правила за защита на лични данни "ИНТЕРНЕТ България" АД поддържа и съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 24 месеца.

62. Потребителите имат право да адресират жалбите си и до Комисията за регулиране на съобщенията.

 

XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

630. Информацията, отнасяща се до потребителите и абонатите и съдържаща се в базата данни на "ИНТЕРНЕТ България" АД не може да се предоставя на трети лица, освен със съгласието на потребителя/абоната и/или съгласно българските закони.

614. За предоставянето на далекосъобщителни услуги "ИНТЕРНЕТ България"АД може да събира, обработва, използва и съхранява следните лични данни и данни за използването на мрежата от потребителите:

а) номер на повикващата и повикваната страна; идентичност и вид на крайното устройство; идентичност на кода за разрешаване на достъпа;

б) начало и продължителност на сесията;

в) далекосъобщителната услуга, използвана от абоната или потребителя;

г)всякакви други данни, необходими за изграждане и поддържане на връзката, за определяне на тарифите;

д) адрес на абоната или потребителя, вид на линията/ използвана услуга/, общ брой на времевите или други измерителни единици, обем на пренасяните данни и обща дължима сума;

е) друга, необходима за изготвянето на абонатните сметки информация;

625. Предоставянето на далекосъобщителни услуги не може да бъде обвързано с предоставянето на лични данни, които не са необходими за предоставянето на някоя от тези услуги.

663. "ИНТЕРНЕТ България" АД има право да обработва данни, отнасящи се за абонати или потребители на трети лица-доставчици на услуги или други далекосъобщителни оператори, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията на "ИНТЕРНЕТ България" АД по сключени договори с тези доставчици на услуги или далекосъобщителни оператори или за изпълнение на задълженията по лицензията.

674. "ИНТЕРНЕТ България" АД има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за повиквания на абонати, потребители и други лица, ангажирани в далекосъобщителните услуги, за да открие и отстрани повреди и грешки в далекосъобщителните системи, както и за предотвратяване и преустановяване на неразрешеното използване на услуги.

685. "ИНТЕРНЕТ България" АД държи на разположение на абонатите цялата информация относно използването на услугите в продължение на 12 месеца.

696. При направена заявка и при плащане на посочената в Ценоразписа цена, "ИНТЕРНЕТ България" АД предоставя на абоната ежемесечно подробно извлечение за използваните през съответния период услуги.

 

XIV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6870. При промяна на настоящите Общи условия "ИНТЕРНЕТ България" АД се задължава да ги съгласува с КомитетаКомисията за регулиране на съобщенията и да информира за това абонатите и потребителите не по-малко от една седмица15/петнадесет/ дни преди влизането им в сила

71."ИНТЕРНЕТ България"АД се задължава да обяви Общите условия на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите през целия период на действие на лицензията.

 

XVI. ПРАВА НА ЗАВАРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И АБОНАТИ

6972. Настоящите Общи условия се прилагат и за заварените абонати и потребителите към датата на влизането им в сила. "ИНТЕРНЕТ България" АД се задължава да покани заварените абонати да предоговорят получаваните от тях услуги чрез мрежата за предаване на данни. Ако в срок до 7 дни от влизането в сила на тези общи условия, абонат не внесе искане за предоговаряне, сключеният с него договор се счита за продължен и действа, съгласно разпоредбите на тези общи условия. В случай на подадено искане за предоговаряне от абонат, при сключването на нов договор с него "ИНТЕРНЕТ България" АД спазва принципа за предоставяне на услуги на всички потребители при условия на равнопоставеност.

 

XVII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

730. Спорове между страните по Договора за услуги и по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При не постигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на КомитетаКомисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред от компетентния съд. в гр. Sofia.

 

XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

714. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.


| Общи условия | Кратка информация | Инструкции | Изразходвани часове |
| Смяна на парола | Термини | Looking glass |

::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ intro ] :: [ home ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [S ] :: [A ]:: [A ]:: [A ]::[ contacts ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
 web design by:
BANSKO All BANSKO Hotels Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels e=2 vspace=4>