Bansko English Bansko Russian Bansko French Bansko Deutch Bansko Espania Bansko Bulgaria Bansko Bulgaria property
::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ intro ] :: [ home ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ contacts ]

 


[ENGLISH]

Описание на услугата
Как да станете Абонат на Услугата
Общи условия с абонатите
Договор за достъп до Интернет
Инструкция за работа
Цени
Покритие
Техническа поддръжка
Активиране на достъп
Дефиниране на електронен адрес
Промяна на парола за електронната поща
Проверка на статуса на клиента
Контакти

 

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

УСЛУГАТА "ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ПО КАБЕЛ" е най-новото предложение на ИНТЕРНЕТ България за АБОНАТИТЕ от гр.София.
Предимствата на този вид услуга са следните:

 • Тя осигурява високоскоростен достъп до интернет
 • Преноса на трафик се осъществява по оптични трасета
 • Връзката с интернет става чрез връзка с кабелен оператор
 • Избягва се допълнителното таксуването за телефонен разговор
 • Освобождава се телефонния пост
 • Абоната е в постоянна връзка с ИНТЕРНЕТ
 • Достъпът до Интернет е значително по-евтин от добре познатия dial-up - виж сравнението.

 

[ top ]

ЗА ДА СТАНЕТЕ АБОНАТ НА УСЛУГАТА

 1. За да ползвате услугата " ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ПО КАБЕЛ" трябва да станете абонат на кабелна мрежа ЕВРОТУРСАТ и да имате договор за "Разширен пакет телевизионни програми". Ако не сте абонат на тази кабелна мрежа, свържете се с нас за да Ви обясним процедурата за включване в мрежата
 2. Ако вече сте абонат на кабелния оператор трябва да се свържете с нас по телефона или e-mail за да ни предоставите данни за точния си адрес за да направим техническо проучване за възможността да се пусне Услугата при Вас.
 3. При възможност да бъде активирана услугата, следва да подпишете Договор за достъп до Интернет по кабел
 4. За да осъществите връзка с интернет по кабел е необходимо да закупите КАБЕЛЕН МОДЕМ. Ние предлагаме да инсталираме подходящ модем при вас. Цените на предлаганите модели са дадени в раздела Цени.Първоначалното инсталиране на модема е безплатно.
 5. След това трябва да закупите Карта с предплатен пакет услуги. Таксуването е на трафик или лимитирано по време.Информация за цените има в раздел Цени. Валидността на картата,която е лимитирана по време е 30,60 или 90 дни след първото влизане.
 6. След изчерпване на предплатения трафик Вие купувате нова карта и добавяте допълнително часове или дни достъп по правилата съгласно инструкцията за работа

 

[ top ]

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ПО КАБЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури на АБОНАТА услугата “Достъп до ИНТЕРНЕТ “ за срока на действие на настоящия договор, а АБОНАТЪТ се задължава да ползва този достъп в съответствие с изискванията на настоящия договор и Общите условия на "ИНТЕРНЕТ България". Описание на услугата: "ИНТЕРНЕТ България" АД предоставя на абоната TCP/IP базирани услуги, състоящи се в осигуряване на връзка между световната мрежа ИНТЕРНЕТ и точката за достъп на Абоната и транспортиране на IP пакети с информация между външни и вътрешни на "ИНТЕРНЕТ България" АД ресурси и точката за достъп на Абоната съгласно технологичните възможности на мрежата. ОПЕРАТОРЪТ осигурява възможност на АБОНАТА да ползва услугите посочени в т.2 24ч. в денонощието, с изключение на времето за технологична профилактика, за което АБОНАТА се уведомява своевременно.

ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако поради нарушение работоспособността на програмно-техническите средства на други оператори на ИНТЕРНЕТ или на телекомуникационните връзки в/извън страната, вкл.Кабелната мрежа, АБОНАТЪТ не може да ползва частично или напълно някои от горните услуги.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ИНТЕРНЕТ България” АД

 1. Правата и задълженията на ОПЕРАТОРА са детайлно дефинирани в Общите условия за взаимоотношенията с потребителите на "ИНТЕРНЕТ България" АД одобрени от КРС, съгласно Индивидуалната лицензия на ОПЕРАТОРА.
 2. По допълнителна заявка, "ИНТЕРНЕТ България" извършва инсталация на кабелен модем , осигуряващ достъп до Интернет при АБОНАТА.
 3. ОПЕРАТОРЪТ инструктира АБОНАТА за начина на ползване на услугите.
 4. Операторът има право да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор, ако АБОНАТЪТ с поведението си в ИНТЕРНЕТ нарушава законите в РБългария или правилата на поведение в ИНТЕРНЕТ.
 5. ОПЕРАТОРЪТ осигурява дежурство на тел:9631094,9631552 за приемане на информация за възникнали затруднения при ползването на услугата.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

 1. Правата и задълженията на АБОНАТА са детайлно дефинирани в Общите условия, за взаимоотношенията с потребителите на "ИНТЕРНЕТ България" АД одобрени от КРС, съгласно Индивидуалната лицензия на ОПЕРАТОРА.
 2. За да може да сключи настоящия договор АБОНАТЪТ трябва да има сключен договор за "Разширен пакет телевизионни програми" и изградена връзка към Кабелна Далекосъобщителна Мрежа(КДМ), с която ОПЕРАТОРА има Договор за взаимно свързване.
  Към момента на подписване на договора Операторът има подписан договор за взаимносвързване с "Евротурсат ТВ"АД.
 3. ОПЕРАТОРЪТ оповестява писмено с кои кабелни далеко съобщителни оператори има актуални договори за взаимно свързване.
 4. АБОНАТЪТ е длъжен сам да уреди финансовите си взаимоотношения с притежателите на авторските права върху съответния продукт за достъп и работа в Интернет.
 5. АБОНАТЪТ носи пълна отговорност за съдържанието на информацията, разпространявана от него чрез ИНТЕРНЕТ, съгласно българското и международното законодателство

 

IV. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 1. Цените на услугите са посочени в Приложение1, което е неразделна част от настоящия договор и може да бъдат променени в случай на промяна на тарифите, цените и финансовите условия от страна на компетентни български държавни органи и чужди телекомуникационни компании
 2. За активиране на Услугата, предмет на настоящия договор, АБОНАТЪТ дължи инсталационна такса за изграждане на допълнително оборудване към съществуващо абонатно отклонение от КДМ към имота на Абоната, осигуряващо пренос на сигналите генерирани при Абоната.
 3. За инсталиране на модемната връзка и първоначално пускане на Услугата Абонатът не дължи такса.С приемо-предавателен протокол се установява стартирането на услугата.
 4. За допълнителни консултации,инсталации на место,след подписването на приемо-предавателния протокол, АБОНАТЪТ дължи такса съгласно Приложение 1 от настоящия Договор.
 5. Таксуването на Услугата се извършва по два начина:
  • 1. Таксуване по големина на трафика - информацията обменена с глобалната мрежа Интернет.
   • АБОНАТЪТ избира и предплаща определен пакет трафик, като закупува "Карта за достъп" заредена с еквивалентен размер трафик.С първата закупена карта Абоната получава ID номер идентичен със серийния номер на картата.
   • Ползването на предплатения пакет трафик е ограничено в рамките на 30 календарни дни от първоначалното активиране на достъпа.
   • За да добавите допълнително количество трафик към ID номера си преди изтичане на 30 дневния период, трябва да закупите нова карта с определен трафик, активирана за нов 30 дневен период. Добавя се трафик само с карта от същия вид.
   • За да продължите достъпа си до Интернет след изтичане на 30 дневния период,трябва да закупите карта с нов 30 дневен период на активност от датата на поредното активиране на услугата. Може да се добави трафик с карта от всички видове. Активирането става на телефон 9631552 или на адрес: cable.internet-bg.net
  • 2. Таксуване на достъпа по време.
   • АБОНАТЪТ избира и предплаща определен пакет с активиран достъп, като закупува "Карта за достъп" заредена с определен брой дни -30 ,60 или 90 без ограничение на обменения трафик
   • За да продължи достъпа си до Интернет след изтичане на 30,60 или 90 дневния период АБОНАТЪТ закупува нова карта с нов 30,60,90 дневен период на активност от датата на поредното активиране на услугата.Активирането става на телефон 9631552 или на адрес: cable.internet-bg.net
   • За да продължи достъпа си до Интернет преди изтичане на 30,60 или 90 дневния период АБОНАТЪТ закупува нова карта, с която продължава срока на досегашния си достъп с нови 30,60,90 дни.

 

V. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. За всички случаи на неизпълнение на договорните задължения страните носят отговорност в съответствие със ЗЗД.
 2. ОПЕРАТОРЪТ не отговаря пред АБОНАТА за :
  • загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на АБОНАТА в резултат на ползване на услугите по този договор;
  • неспособност на АБОНАТА да ползва услугата;
  • претенции от трети лица срещу АБОНАТА при или по повод ползване на услугата;
  • повреди по съединителните линии, Кабелната Далекосъобщителна мрежа, на която Абонатът е клиент, които правят невъзможно предоставянето на услугите.
  • Отпадане на ел.захранването,което извежда комуникационните линии от нормалната експлоатация
  • ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при настъпване на извънредни обстоятелства, възпрепятстващи достъпа до услугите, като природни бедствия, граждански безредици, военни действия или производствени аварии, правителствени решения, както и технически повреди и липси по трасето на обществената телефонна мрежа.

 

VI. СРОКОВЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА

 1. До 5 дни след подписване на Договора за достъп до Интернет и Договор за доставка на телевизионни програми, Êабелният оператор активира обратния канал за трасето до съответния абонат на Услугата.
 2. срок от 2 работни дни след активирането на обратния канал, ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ АД инсталира съответния необходим софтуер и кабелен модем и пуска конфигурацията в експлоатация. Актът на предаване и инсталиране на хардуер и софтуер се регистрира в един протокол.

 

VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Договорът влиза в сила от датата на подписване на приемо-предавателния протокол и е валиден до 31.12.2003г. Договорът се смята за автоматично продължен с още 1 година, ако никоя от страните не е отправила до другата страна писмено предизвестие за прекратяването му.
 2. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие по инициатива на двете страни след писмено предизвестие.
 3. Договорът може да бъде прекратен или променян съгласно Общите условия за взаимоотношение с потребителите на “ИНТЕРНЕТ България” АД
 4. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при настъпване на извънредни обстоятелства, възпрепятстващи достъпа до услугите, като природни бедствия, граждански безредици, военни действия или производствени аварии, правителствени решения, както и технически повреди и липси по трасето на обществената телефонна мрежа.
 5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 6. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При не постигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от съда .
 7. Всички допълнителни споразумения и приложения към настоящия договор се считат за неразделна част от него.
 8. Изменения и допълнения по този договор могат да се правят само в писмена форма по взаимно споразумение между страните.

Настоящият договор е подготвен и подписан в два еднакви и равностойни екземпляра, по един за всяка от страните.

 

[ top ]

Инструкция за работа

За да използвате "КАРТАТА ЗА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗ КАБЕЛ" трябва да направите следното:
(Услугата за момента е активна само за абонати от гр.София)
 1. Да станете абонат на кабелна телевизионна мрежа, с която INTERNET BULGARIA има сключен договор за взаимно свързване като подпишете договор за "Разширен пакет телевизионни програми".Ако не сте абонат на такава кабелна мрежа, свържете се с нас на тел.9631552 или на e-mail : cable@internet-bg.net за да Ви обясним процедурата за включване в мрежата.
 2. Ако вече сте абонат на кабелния оператор трябва да се свържете с нас на телефон 9631552 или e-mail: cable@internet-bg.net и да ни предоставите данни за точния Ви адрес за да направим техническо проучване за възможността да се пусне кабелен интернет при Вас. Покритието в София е почти 100%.
 3. При възможност да бъде активирана услугата, следва да подпишете Договор за достъп до Интернет по кабел с INTERNET BULGARIA . Активирането на обратния телевизионен канал струва първоначална такса 22 лв.
 4. За да осъществите връзка с интернет по кабел е необходимо да закупите КАБЕЛЕН МОДЕМ. Ние предлагаме да инсталираме подходящ модем при Вас.Ценaта на предлагания модел в момента е 130 лв. с вкл ДДС.Първоначалното инсталиране на модема и активиране на Услугата е безплатно.
 5. Трябва да закупите "Карта за кабелен интернет", която ще активираме при първоначалното инсталиране на модема и пускането на Услугата при Вас. Серийния номер от първата карта ще бъде вашия ID, към който ще добавяте допълнително трафик или дни за да продължите да ползвате услугата.

 

Таксуването на Услугата се извършва по два начина:

1.Таксуване по големина на трафика - информацията обменена с глобалната мрежа Интернет. АБОНАТЪТ избира и предплаща определен пакет трафик, като закупува "Карта за достъп" заредена с еквивалентен размер трафик. С първата закупена карта Абоната получава ID номер идентичен със серийния номер на картата.
 • Ползването на предплатения пакет трафик е ограничено в рамките на 30 календарни дни от първоначалното активиране на достъпа.
 • За да добавите допълнително количество трафик към ID номера си преди изтичане на 30 дневния период, трябва да закупите нова карта с определен трафик, активирана за нов 30 дневен период. Добавя се трафик само с карта от същия вид.
 • За да продължите достъпа си до Интернет след изтичане на 30 дневния период,трябва да закупите карта с нов 30 дневен период на активност от датата на поредното активиране на услугата. Може да се добави трафик с карта от всички видове. Активирането става на телефон 9631552 или на адрес:cable.internet-bg.net


 • 2.Таксуване на достъпа по време - АБОНАТЪТ избира и предплаща определен пакет с активиран достъп, като закупува "Карта за достъп" заредена с определен брой дни -30 ,60 или 90 без ограничение на обменения трафик
 • За да продължи достъпа си до Интернет след изтичане на 30,60 или 90 дневния период АБОНАТЪТ закупува нова карта с нов 30,60,90 дневен период на активност от датата на поредното активиране на услугата.Активирането става на телефон 9631552 или на адрес:cable.internet-bg.net
 • За да продължи достъпа си до Интернет преди изтичане на 30,60 или 90 дневния период АБОНАТЪТ закупува нова карта, с която продължава срока на досегашния си достъп с нови 30,60,90 дни.
 • Преминаването на таксуването от "трафик" на "брой дни" става след изчерпване на заявения трафик или изтичане на 30/60/90 дневния период.
 •  

  [ top ]

   

  ЦЕНИ

  НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

  Международен/български(Кbit/s)

  дни

  Цена / лева /


  30

  22,00

  16 / 128

  60

  42,00


  90

  62,00


  30

  38,00

  32 / 256

  60

  74,00


  90

  110,00


  30

  60,00

  64 / 512

  60

  118,00


  90

  176,00


  30

  100,00

  128 / 1024

  60

  198,00


  90

  296,00  Ограничен трафик при скорост - международен / български = 64 / 512 Кbit/s


  Трафик

  Цена /30 дни

  До 150 МВ

  11,00 лв

  До 350 МВ

  22,00 лв

  До 720 МВ

  38,00 лв  Ограничен трафик при скорост - международен / български = 128 / 1024 Кbit/s


  Трафик

  Цена /30 дни

  До 350 МВ

  25,00 лв

  До 740 МВ

  40,00 лв

  До 1600 МВ

  75,00 лв

  Цените са крайни с включен ДДС.  Kабелен модем


  Цена при покупка (лв)
  без ДДС
  Цена на изплащане (лв)
  без ДДС
  108.33първоначална вноскаплюсмесечни вноски
  за 3 месза 6 мес
  70.0027.0014.00


  Офертата на Интернет България важи само за абонати на Евротур САТ ТВ за услугата кабелна телевизия " Разширен пакет "

   

  [ top ]

  ПОКРИТИЕ

  Списъкът постоянно се актуализира, затова може да ни се обадите на тел.9631552 и да дадете заявка да проверим техничеката възможност за пускане на услугата на конкретен адрес.Проверката се извършва в срок от 2работни дни.

  В момента услугата покрива следните райони на територията на София:
  ж.к. Борово (Бъкстон, Красно село, Павлово, Славия)
  кв. Горубляне
  кв. Дианабад
  ж.к. Дружба-1
  ж.к. Дружба-2
  кв. Иван Вазов
  кв. Изток
  кв. Лозенец-долна част
  ж.к. Люлин- 6,7,8,9,10 част
  ж.к. Младост-1А
  ж.к. Младост-2
  ж.к. Младост-3 (от бл. 300 - 350)
  ж.к. Младост-3А (от бл. 350 - 380)
  ж.к. Младост-4
  ж.к. Модерно предградие
  кв. Мусагеница
  Център

   

  [ top ]
  [ top ]

  ПРОВЕРКА СТАТУСА НА КЛИЕНТА

  Статистиката за трафика е на база на данни от сървъра на Интернет България. Достъпът се спира и активира от отчитаща система на сървър на ЕвротурсатТВ. Поради тази причина са възможни разлики между действителния трафик (отчетен от Евротурсат ТВ) и отчетения от Интернет България.
  Достъпът до данните на ЕвротурсатТВ се очаква да имамте след 31.06.2003


  [ top ]

  ТЕХНИЧЕСКА ПОДРЪЖКА

  Тук ще намерите информация за кабелните модеми, които предлагаме.


  Ericsson 200c - HTML | Драйвери | PDF

  Webstar DPX100 - HTML | Драйвери | PDF


  Модемите се свързват с компютъра през мрежова карта или през USB. Драйверите са нужни само при свързване през USB, през мрежова карта не е необходима инсталация.

   

  [ top ]

  КОНТАКТИ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ intro ] :: [ home ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ contacts ]
  © 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
   web design by:
  Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels