Bansko English Bansko Russian Bansko French Bansko Deutch Bansko Espania Bansko Bulgaria Bansko Bulgaria property
::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ intro ] :: [ home ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ contacts ]
Карти за достъп до Интернет

Какво е "ИНТЕРНЕТ КАРТА"
Договорни условия
Как работи Картата за достъп до Интернет на ИНТЕРНЕТ България
От къде да купя Карта за достъп до Интернет на ИНТЕРНЕТ България
Активиране на електронен адрес към Интернет карта
Продължаване активността на електронен адрес
Проверка на изразходвания лимит часове
Телефони за достъп
Безплатна доставка на Интернет карти
Предупреждение за изтичане на часовете
Плащане през Интернет

Карта за достъп на Интернет България

1. Какво е "ИНТЕРНЕТ КАРТА"

  ИНТЕРНЕТ България е първата фирма в България, която предложи карти за достъп до интернет през 1998 година.
  Продажбата на Интернет чрез карти за достъп e уникален способ за предоставяне на Интернет услуги и по-гъвкава политика по отношение на клиентите.

  Всяка карта е заредена с определено количество предплатени часове за достъп до Интернет.

  Вие можете да изберете най-подходящия вариант за вас според потребностите и възможностите си.

  Вашата карта за достъп ще Ви осигури уникално име и парола за достъп до Интернет за избрания от Вас пакет от време.

  Веднага след изразходването на определените часове Вашата карта става невалидна.

  Вие можете веднага да продължите достъпа си, като закупите нова карта за достъп. Пакетите часове са по 5,10, 20, 50, 100, 200, 500 часа, които могат да се използват през една календарна година. Карта за достъп до Интернет можете да закупите от нашите дистрибутори или директно от офиса на фирма ИНТЕРНЕТ България. Фирма Интернет България не отговаря за валидността на карти закупени от не оторизирани дистрибутори, без съответните атрибути и съответни документи за покупка.

[ top ]

2. Договорни условия

  Уважаеми клиенти,

  С продажбата на картите за достъп до Интернет фирма ИНТЕРНЕТ България се ангажира със следните условия:

  ИНТЕРНЕТ България се задължава да осигури на АБОНАТА услугата “Достъп до ИНТЕРНЕТ “ за срока на валидност на картата в зависимост от размера на предплатения пакет работни часове за конкретния вид достъп, а АБОНАТЪТ се задължава да ползва този достъп в съответствие с изискванията на настоящото споразумение.

  ИНТЕРНЕТ България не носи отговорност, ако поради нарушение работоспособността на програмно-техническите средства на други оператори на ИНТЕРНЕТ или на телекомуникационните връзки в/извън страната, АБОНАТЪТ не може да ползва частично или напълно възможностите на Картата за достъп.

  По допълнителна заявка и срещу допълнително заплащане, ИНТЕРНЕТ България извършва инсталация на софтуерен продукт, предоставящ достъп до Интернет при АБОНАТА.

  ИНТЕРНЕТ България гарантира запазване тайната на кореспонденция при ползване на услугите от АБОНАТА.

  ИНТЕРНЕТ България има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Интернет, ако АБОНАТЪТ с поведението си в ИНТЕРНЕТ нарушава законите в РБългария или правилата на поведение в ИНТЕРНЕТ.

  ИНТЕРНЕТ България не отговаря пред АБОНАТА за:

  • загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на АБОНАТА в резултат на ползване на услугите по това споразумение;
  • неспособност на АБОНАТА да ползва услугата;
  • претенции от трети лица срещу АБОНАТА при или по повод ползване на услугата;
  • повреди по съединителните линии или комутируемата телефонна мрежа, които правят невъзможно предоставянето на услугите.
  За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

  При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При не постигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от съда.

  Със закупуването на карта за достъп до Интернет Вие се съгласявате със следните договорни условия:

  • АБОНАТЪТ е длъжен сам да уреди финансовите си взаимоотношения с притежателите на авторските права върху използвания от него софтуер.
  • АБОНАТЪТ носи пълна отговорност за съдържанието на информацията, разпространявана от него чрез ИНТЕРНЕТ, съгласно българското и медужнародното законодателство.
  • Притежателят на Карта за достъп до Интернет няма право да върне вече закупена или неизползвана карта.
[ top ]

3. Как работи Картата за достъп до Интернет на ИНТЕРНЕТ България

  1. След като закупите Картата за достъп до Интернет проверете дали тя притежава долу изброените атрибути:
  • Името на доставчика на Интернет Internet Bulgaria.
  • Наименование на продукта - Картата за достъп до Интернет
  • Вашето потребителско име (покрито с непрозрачно фолио)
  • Вашата Парола (покрита с непрозрачно фолио)
  • Серийния номер на картата
  • Срока на валидност на картата
  • Цената на предплатените часове
  • На гърба на картата можете да прочетете кратка инструкция за използването й

  2. Не е необходимо да поставяте Картата за достъп до Интернет във външни устройства, апарати или компютри.

  3. За да осъществите достъп до Интернет чрез Картата за достъп до Интернет е необходимо да имате модем и работещ компютър с минимални характеристики: 486 DX2/66, 8 RAM, 500 MB HDD, Windows 3.x/9x/NT, Linux, MacOS 7.x или OS2 с инсталирани протоколи ( ТCP/IP), софтуер за връзка (например Dial-up Networking, Trumpet Winsock или аналогични) и браузер ( INTERNET Explorer, Netscape, Opera, Lynx или други).

  4. Инсталирайте модема според инструкциите, които сте получили при закупуването му.

  5. Конфигурирайте Windows 3.x/9x/NT, Linux, MacOS 7.x или OS2, използвайки следните данни:

  • Протокола за достъп до ИНТЕРНЕТ. TCP/IP
  • Телефон за достъп до ИНТЕРНЕТ в София: 9601006, 9601002, 9170004 Пловдив: 636750 Варна: 388910
  • ТCP/IP Settings - Сървъра динамично раздава IP адреси
  • Препоръчително е да се настрои Автоматичен DNS
  • В определени случаи може да използвате:
   • Primary DNS: 212.124.64.2
   • Secondary DNS: 212.124.64.5
   • Domain suffix/Name . internet-bg.net
  6. След като закупите Вашата Картата за достъп до Интернет изтрийте полето покрито с непрозрачно фолио за да получите Вашето потребителско име(user name) и парола (password).

  7. Картата за достъп до Интернет е активна веднага след като въведете Вашeто потребителско име и парола. Не е необходимо да се обаждате в офиса ни или да изчаквате период за активиране.

  8. Заедно с потребителското име за достъп до Интернет Вие ще получите и право да дефинирате Ваш е-mail адрес.

  Този адрес се пази 30 дни след изразходване на лимита по-картата Ви и може да бъде отново поискан от Вас чрез нова закупена карта за достъп само в рамките на 30 дни. Запознайте се с инструкцията за дефиниране и запазване на e-mail адреса Ви.

  9. Конфигурирайте софтуера за поща, като използвате следните данни:
  Mail/POP/SMTP Server . Lnd.internet-bg.net

  10. Можете да настроите и Proxy Server: cache.internet-bg.net (IP: 212.124.64.5) Port: 3128

  11. Адресът на нашия Web server е:
  www.internet-bg.net

  12. Адресът на нашия FTP server е:
  ftp.internet-bg.net

[ top ]

4. От къде да купя Карта за достъп до Интернет на фирма ИНТЕРНЕТ България?

  В по-големите градове - София, Пловдив и Варна.
  За подробна информация натиснете [ тук ]

[ top ]

5. Активиране на електронен адрес към Интернет карта

  За да си дефинирате e-mail адрес при нас натиснете [ тук ]
[ top ]

6. Продължаване активността на електронен адрес

  За да продължите да използвате активирания от Вас електронен адрес и след изразходването на картата си, трябва да закупите нова карта за достъп от нашата фирма и да прехвърлите е-mail адреса си на нея.
  За подробна информация натиснете [ тук ]
[ top ]

7. Проверка на изразходвания лимит часове

  За подробна информация натиснете [ тук ]
[ top ]
::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ intro ] :: [ home ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ contacts ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
 web design by:
Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels